Download algemene voorwaarden

 
ALGEMEEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Paul's Coffee (BE0680717789). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van deze website en deze te aanvaarden.
Paul's Coffee behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden u daarom aan om deze algemene voorwaarden af en toe door te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

PRIJZEN
Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn in euro, inclusief 6% BTW voor de koffies en thees of 21% BTW voor andere producten.
Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden. Paul's Coffee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling via de website, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
Paul's Coffee is in de mogelijkheid bestellingen te weigeren. Dit dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen.

UITVOERING
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na ontvangt van de betaling. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

VERZAKINGSRECHT
De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking geretourneerd worden.
De rechtstreekse kosten voor de terugzending van de aankoop in geval van verzaking zijn evenwel ten laste van de klant of koper.

BETALING
Particuliere klanten
Betaling gebeurt steeds elektronisch. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Professionele klanten
Betaling van de geleverde goederen gebeurt steeds via bankoverschrijving, maximaal 30 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 EUR. Eventuele andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar.

AANSPRAKELIJKHEID
De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
Paul's Coffee kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
Paul's Coffee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
Paul's Coffee is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement West-Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd.

COPYRIGHT
Niets van deze site mag zonder toestemming van Paul's Coffee vermenigvuldigd of gekopieerd worden. Het delen van informatie via de daarvoor voorziene “social media” links is toegelaten zonder toestemming.

CONTACT
Paul's Coffee
Gistelse Steenweg 327/1, 8200 Brugge
BTW BE0680717789
info@paulscoffee.be
0477 37 10 44

Paul's Coffee webshop

Ambachtelijke producten
Originele cadeau's
Faire prijzen

Over ons

Paul’s Coffee levert verschillende ambachtelijk gebrande koffieblends en thees.

Contact

Paul's Coffee
Gistelse Steenweg 327/1
8200 Brugge
België
Tel. 0477 37 10 44
BE0680717789

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop